Sensei Faye locking up Sensei Rob on the floor
Sensei Faye performing a leg and arm lock on Sensei Rob